Regulamin szkoleń otwartych
SCHECTERS Szkolenia

 1. Zgłoszenie uczestnika/ów na szkolenie otwarte odbywa się przez przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres e-mail: szkolenia@schecters.pl lub pocztą tradycyjną.
 2. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją niniejszego regulaminu oraz obliguje Zamawiającego do zapłaty za usługę szkoleniową.
 3. Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie się odpowiedniej liczby osób.
 4. Potwierdzenie realizacji szkolenia organizator przesyła Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem.
 5. Informacje organizacyjne zostaną przesłane na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Płatność za szkolenie należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto SCHECTERS Szkolenia: mBank 19 1140 2004 0000 3902 7412 0416 (na życzenie wystawiamy dokument proforma).
 7. Faktura za szkolenie zostanie przesłana w formie elektronicznej w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu szkolenia (na życzenie pocztą tradycyjną).
 8. Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu:
 • Rezygnację można zgłosić wyłącznie w formie pisemnej.
 • W przypadku rezygnacji powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający otrzymuje w całości zwrot wpłaconej kwoty.
 • Gdy rezygnacja nastąpi na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia organizator zwraca Zamawiającemu 50% wartości uczestnictwa w szkoleniu.
 • W sytuacji, gdy uczestnik nie zgłosi się na szkolenie i nie zgłosi rezygnacji z udziału w szkoleniu, Zamawiający pokrywa 100% wartości szkolenia.
 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych szkolenie nie będzie mogło zostać zrealizowane w zaplanowanym terminie, SCHECTERS Szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przełożenia terminu. W przypadku odwołania szkolenia opłata za szkolenie zostanie bezzwłocznie zwrócona na konto Zamawiającego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego.
 2. W szczególnych przypadkach organizator może dokonać zmiany miejsca szkolenia na inne o podobnym standardzie.
 3. W związku z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SCHECTERS Szkolenia.
 • Firma SCHECTERS Szkolenia przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług stosując unijne oraz krajowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
 • Dane przetwarzane są w zakresie oraz czasie niezbędnym do realizacji usługi.
 • Dane, które przetwarzamy (zakres jest uzależniony od potrzeb realizacyjnych usługi, przekazywaniu i wymiany z Państwem informacji lub przedstawienia oferty) to w szczególności: imię i nazwisko, firma, stanowisko, dane na potrzeby fakturowania, adres, telefon, e-mail.

Kontaktując się z nami (telefonicznie, e-mailowo lub w jakikolwiek inny sposób) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym zakresie.

Szkolenia otwarte Kraków | Warszawa | Gdańsk | Wrocław | Katowice

Zobacz harmonogram szkoleń otwartych: