Metody szkoleniowe

Metody szkoleniowe - interaktywne warsztaty

Metody szkoleniowe – jakie wykorzystujemy? Szkolenia realizowane przez SCHECTERS Szkolenia prowadzone są przez trenerów w formie interaktywnych warsztatów, które zapewniają efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania biznesowe.

Skuteczne metody i techniki szkoleń

Od strony merytorycznej koncentrujemy się na dostarczaniu skutecznych, praktycznych metod i technik do zastosowania przez uczestników bezpośrednio po szkoleniu. Dzięki temu uczestnicy szkoleń szybciej i skuteczniej przyswajają wiedzę i umiejętności, a inwestycja w szkolenie przynosi wymierne korzyści biznesowe.
Metody szkoleniowe

Metody szkoleniowe - zestawienie i charakterystyka

Poniżej znajdą Państwo opis wybranych metod szkoleniowych, które wykorzystują podczas szkoleń nasi trenerzy. W każdym szkoleniu wykorzystywane są metody i techniki szkoleń, które najlepiej odpowiadają na potrzeby realizacji tematyki szkolenia oraz metodycznych kwestii wpływających na jego efektywność.

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.”
Konfucjusz

Ćwiczenia indywidualne

Uczestnicy samodzielnie opracowują rozwiązanie zadania lub przekładają poznane techniki na pracę zawodową. Następnie dzielą się na forum swoimi rozwiązaniami z pozostałymi uczestnikami otrzymując od nich i od trenera informację zwrotną.

Ćwiczenia zespołowe

W trakcie ćwiczeń zespołowych uczestnicy w dużej grupie lub podgrupach wspólnie wypracowują rozwiązania, ćwicząc kwestie merytoryczne oraz współpracę w zespole. Odmianą tej formy szkoleniowej jest metoda kuli śnieżnej, w której początkowo uczestnicy pracują indywidualnie lub w parach, następnie w podgrupach i na końcu w całym zespole.

Gry szkoleniowe

W oparciu o ustalony scenariusz i zasady uczestnicy w zespołach lub w parach biorą udział w pozytywnej rywalizacji. Wnioski po zakończonej grze są omawiane na forum i służą rozwojowi określonych umiejętności lub postaw.

Scenki

Scenki, symulacje, case’y: negocjacyjne, sprzedażowe, z obszaru zarządzania i.t.d. Symulacje dotyczące danego szkolenia prowadzone są według przygotowanego przez trenera scenariusza lub opracowywane wspólnie z grupą podczas szkolenia. Po przeprowadzeniu zadania uczestnicy otrzymują rozwojową informację zwrotną od pozostałych uczestników i od trenera.

Praca z kamerą

Przy pomocy kamery rejestrowane są ćwiczenia uczestników – np. symulacje sprzedażowe, negocjacyjne, kupieckie, wystąpienia przed grupą, a następnie odtwarzane i analizowane. Wnioski z omówienia materiału dostarczają uczestnikom szkolenia rozwojową informację zwrotną.

Praca z nagraniami audio

Rejestracja i analiza nagrań audio jest wariacją poprzedniej techniki i stosowana jest przy symulacji rozmów telefonicznych. Rejestrowany i analizowany jest jedynie głos uczestników warsztatu, podczas gdy sami uczestnicy podczas ćwiczenia nie widzą się.

Testy, autoanaliza

Testy przeprowadzane podczas szkolenia pozwalają uczestnikom na wgląd we własną wiedzę, umiejętności, postawy, doświadczenia. Autoanaliza własnych mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy pozwala uczestnikom szkolenia na wyznaczenie sobie kierunków rozwoju umiejętności.

Prezentacja

Przedstawienie przez trenera i omówienie na przykładach nowej wiedzy, umiejętności, metod oraz technik dotyczących tematyki szkolenia. Często wsparte tablicą typu flipchart oraz prezentacją multimedialną w programie Power Point.

Dyskusja

Moderowana przez trenera wymiana informacji, metod pracy, dobrych praktyk. Umożliwia uczestnikom szkolenia poznanie odmiennego podejścia oraz dzielenie się doświadczeniami i wypracowanymi skutecznymi działaniami.

Studium przypadku

Odniesienie przekazywanej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności do praktycznych sytuacji z życia zawodowego trenera oraz innych uczestników szkolenia. Ta metoda szkoleniowa pozwala na ukierunkowanie wdrożenia ćwiczonych podczas szkolenia umiejętności do codziennych działań w życiu zawodowym.

Burza mózgów

Moderowana przez trenera sesja poszukiwania rozwiązań na wyzwania stojące przed uczestnikami szkolenia w codziennej pracy. Współpraca pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz kreatywne podejście sprzyja wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań.

Superwizja

Informacja zwrotna przekazywana uczestnikowi szkolenia przez pozostałych uczestników i przez trenera na temat trudnej sytuacji w pracy zawodowej. Jest to spojrzenie z innej perspektywy, która pozwala na nowe spojrzenie i skorzystanie z doświadczeń innych osób szkolonych.

Metody szkoleniowe a efektywność szkoleń

Metody szkoleniowe – ich właściwy dobór, a zwłaszcza dostosowanie metod i technik szkoleniowych do zawartości merytorycznej i specyfiki szkolenia w znaczącym stopniu wpływa na efektywność i skuteczność nabywania umiejętności przez uczestników szkolenia. Warsztatowe techniki stosowane przez trenerów podczas szkoleń pozwolą uczestnikom na szybkie przełożenie nabytych umiejętności na codzienną, efektywną pracę w firmie.

Metody szkoleniowe w praktyce warsztatowej trenerów

W trakcie przygotowania i realizacji kursów i warsztatów, nasi trenerzy dostosowują metody szkoleniowe do pożądanego efektu rozwoju umiejętności. Opracowując ćwiczenia i aktywności uczestników podczas warsztatów, poszukują najbardziej optymalnego sposobu osiągnięcia celów szkoleniowych.